EU projekti

Priprema dokumentacije za natječaje

Za prijave na natječaje za dodjelu bepovratnih sredstava EU fondova i na nacionalnoj razini, potrebno je adekvatno i profesionalno posložiti dokumentaciju kako bi imali bolju šansu dobivanje bespovratnih sredstava. Dokumentacija uključuje pisanje projektnog prjedloga koji će zadovoljiti sve uvijete pojedinačnog natječaja. Također dokumentacija se odnosi  na strukturiranje, logičnost prijave, prikladna terminologija  kojom ćete pokazati poznavanje EU fondova.

Opseg usluga koje nudimo za odrađivanje pripreme dokumentacije za apliciranje na specifični fond:

 • Priprema prijavne dokumentacije za natječaje bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječajji).
 • Prilagođavanje projekta uvjetima natječaja.
 • Konzultacije prilikom prijavljivanja projekta na natječaj.
 • Priprema sažetka prijave.
 • Kordinacija kod pripreme potrebne dokumentacije.
 • Pronalaženje domaćih i stranih partnera.
 • Praćenje rokova predaja prijave i sređivanje popratne dokumentacije.
Izrada i priprema strateških i poslovnih planova razvoja

Prilikom ostvarivanja projektnih ideja teško je imati na umu i natječajne uvjete EU fondova. No, da bi ljudi iz EU fondova ozbiljno sagledali vašu prijavu potrebno je jasno i konzistentno predstaviti prepreke i probleme s kojima se susrećete vi, vaša organizacija ili klijent, kao i rješenja koja želite ponuditi. Za bolje rangiranje na natječajima potrebna je konzistentna poruka te implementacija u svoje strategije, planove i razvojne programe te usklađivanje sa projektnom dokumentacijom.

Shodno tome naše usluge uključuju:

 • Analizu potreba i SWOT analizu
 • Definiranje strategije / izradu strateških razvojnih planova
 • Pripremu poslovnih i marketinških planova
 • Pripremu komunikacijskih planova
 • Izradu poslovnih planova te
 • Operativno planiranje.
Provedba projekta

Prijava i dobivanje sredstava je samo početak i dio aktivnosti koje čine jedan projekt. Sve nakon toga je provedba projekta, a za vođenje projekta potrebno je mnoštvo iskustva i znanja jer upravo kvaliteta vođenja projekta je ta koja određuje da li će te zadržati 100% osiguranih sredstava ili će se morat odraditi povrat novaca. Svrha vođenje projekta je držati se projektnog prjedloga i promjene svesti na minimum koje ste poslali na ocjenjivanje, dok još ni ne znate da li ste ostvarili bespovratna sredstva za vaša ulaganja.

Ova aktivnost se svodi na više faza djelovanja a to su definiranje, planiranje, praćenje, kontrola i završetak projekta.

Usluge provedbe projekta uključuju:

 • vođenje projekta,
 • komunikaciju i planiranje provedbe,
 • planiranje upravljanja rizicima,
 • upravljanje projektnim timom,
 • financijsko upravljanje i planiranje troškova,
 • administrativno vođenje projektne dokumentacije
 • savjetovanje tijekom provedbe
 • praćenje (monitoring) projekta
Edukacija o razvoju EU fondova

Mi za vas pripremamo i provodimo edukaciju prema vašim potrebama. Ovisno o veličini grupe i teme koja vas zanima možemo osigurati trening s jednim ili više predavača. Na našim predavanjima se više fokusiramo na casestudy-ma i na vježbanju na konkretnim primjerima iz svakodnevne prakse.

Osnovna područja iz kojih nudimo edukacije su:

 • politike i EU fondovi,
 • predstavljanje različitih programa financiranih iz EU fondova
 • priprema i provedba projekata te
 • izrada studija izvedivosti i slične dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje fondova.
Informacije i kontakt

Za sve informacije, upite i ponude slobodno kontaktirajte gospođu Spomenku Knežević na broj telefona 099/ 550 – 3553 ili putem emaila spomenka.knezevic@stbgradnja.hr ili našu suradnicu Žanu Rajić na broj telefona 091/ 112 - 1977.